научно списание 'Механика Транспорт Комуникации'
Механика, Транспорт, Комуникации
Научно списание
Доклад №  | Заглавие, Резюме, Ключови думи | Автор (име, телефон, e-mail)  адрес  | Библиография  
При търсене в Библиографията по име на автор ще получите цитиранията. Но по принцип можете да търсите по всякаква дума.
english | русский
Научно списание MTC-aj
  Новият брой
  Всички издания
  Редакционна колегия
  Изисквания към докладите
  Изпращане на доклад
Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ
Всички издания
"МЛАД ФОРУМ
Всички издания
Факултетни научни конференции
Всички издания

Пишете ни

С П И С А Н И Е Т О:

Периодичните научни издания в България не са много. Доколкото ги има, те покриват сравнително тясна област от знанието, поради което трудно се попълват със стойностни публикации и към тях има ограничен читателски интерес. Още по-малко от тях се публикуват на чужд език, което допълнително го капсулира. Целта на настоящото издание е да концентрира интересите на по-голям кръг научни работници, за сметка на по-разширената предметна област и двуезичното си отпечатване. Списанието ще популяризира достиженията на български изследователи, като публикува и материали от чуждестранни автори, представляващи интерес за професионалната общност.
Статиите в електронно издание се публикуват веднага след получаване на положителна рецензия. Негов печатен вариант излиза на шест месеца и се депонира в основните национални библиотеки. Същият може да се предоставя при определени условия на всички желаещи. Подготвя се възможността и за годишен абонамент.
Всички предложения за публикуване са желани, но до страниците на списанието ще достигнат само тези от тях, с чиято научна и научно-инженерна стойност са се ангажирали двама хабилитирани рецензенти (външни и вътрешни за университета) определени от редколегията.

Вашите мнения и препоръки за подобряване на изданието биха били полезни.
   
Списанието се издава с финансовата подкрепа на фондация Отворено общество и Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
Международната редакционна колегия е съставена от признати учени от България, Русия, Австрия, Испания, Германия, Сърбия, Словакия, Полша, Румъния, Турция.
Списание „МЕХАНИКА ТРАНСПОРТ КОМУНИКАЦИИ” е индексирано в следните световноизвестни бази данни с научна информация: : ROAD | Google scholar | Scientific Indexing Services | ERIH PLUS | J-gate
                

        
© 2002 - 2018 Научно списание ”Механика, Транспорт, Комуникации”